1.
جوادی پاشاکیک, سجادی فرسح, احمدپور برازجانیم, نجیبی فینیع. سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):23-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/58453