1.
جوادی پاشاکیک, سجادی فرسح, احمدپور برازجانیم, نجیبی فینیع. سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(1):23-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/58453