1.
مغربیم, قزل سوفلوع, علیمیرزاییح. ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). jwsd [اینترنت]. 27 نوامبر 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):41-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59241