1.
مغربیم, قزل سوفلوع, علیمیرزاییح. ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). JWSD [اینترنت]. 27نوامبر2017 [ارجاع شده 21می2019];4(2):41-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59241