1.
ابراهیم ‏آبادیغ, داودآبادیم, شالپوشش. شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];3(1):1-. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59408