1.
ابوالحسنیل, خلیلیا. بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(1):9-22. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59415