1.
شاهنوشین, نقویس, رحمتیاا. بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];3(1):31-6. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59426