1.
تهامی پور زرندیم, قربانیم. اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(1):59-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59427