1.
تهامی پور زرندیم, قربانیم. اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(1):59-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59427