1.
کیانیغ. نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 24می2019];3(1):93-02. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59447