1.
کیانیغ. نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(1):93-102. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59447