1.
نظریم. بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(1):103-14. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59448