1.
نظریم. بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):103-14. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59448