1.
قدوسیح, داوریح. تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):47-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59520