1.
قزل سوفلوع. بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(1):130-. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59557