1.
قزل سوفلوع. بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):130-. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59557