1.
شاهنوشین, پاکروحش. سرمقاله و یادداشت کوتاه. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];3(1):الف-پ. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59558