1.
شاهنوشین, پاکروحش. سرمقاله و یادداشت کوتاه. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 21می2019];3(1):الف-پ. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59558