1.
فلاحم, فاخران اصفهانیس. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی. JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 26می2019];4(2):23-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/61307