1.
فلاحم, فاخران اصفهانیس. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):23-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/61307