1.
دیندارلوع, دستورانیم. بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). jwsd [اینترنت]. 27 نوامبر 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):31-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/61986