1.
دیندارلوع, دستورانیم. بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). JWSD [اینترنت]. 27نوامبر2017 [ارجاع شده 25می2019];4(2):31-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/61986