1.
مسلمیح. مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):57-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62151