1.
شفیعیم, قراریش. مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 19 اکتبر 2019];4(2):95-102. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62154