1.
رادمنشف, صدریس, شهبازیع. ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس. jwsd [اینترنت]. 1 دسامبر 2017 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];4(2):111-20. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62561