1.
درخشانه, داوریک, هاشمی ‏نیاسم, ضیائیعن. حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. jwsd [اینترنت]. 26 فوریه 2018 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):121-30. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62564