1.
شاهدیم, طالبی حسین آبادف. یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. JWSD [اینترنت]. 14مارس2017 [ارجاع شده 24می2019];3(2):117-9. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/63304