1.
شاهدیم, طالبی حسین آبادف. یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. jwsd [اینترنت]. 14 مارس 2017 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(2):117-9. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/63304