1.
داودآبادیم, سجادی ‏فرس, قانععا, شالپوشش. رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. jwsd [اینترنت]. 1 آگوست 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):1-12. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/65197