1.
داودآبادیم, سجادی ‏فرس, قانععا, شالپوشش. رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. JWSD [اینترنت]. 1آگوست2017 [ارجاع شده 21می2019];4(2):1-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/65197