1.
شهرجردیر, ابراهیم ابادیغ, شهبازیس. ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی). jwsd [اینترنت]. 20 نوامبر 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):13-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/66178