1.
داوریک, طباطباییسع. سرمقاله و یادداشت کوتاه. JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 24می2019];4(2):الف-پ. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72218