1.
داوریک, طباطباییسع. سرمقاله و یادداشت کوتاه. jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];4(2):الف-پ. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72218