1.
درخشانه. یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟». jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):161-5. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72219