1.
شفیعیم. یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):166-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72220