1.
توسعه پایدارآ. بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):169-90. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72223