1.
توسعه پایدارآ. بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 21می2019];4(2):169-90. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72223