1.
شرکت آب و فاضلاب مشهد ., قهرمانب. گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):191. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72224