1.
شرکت آب و فاضلاب مشهد . فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد. jwsd [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];4(2):192. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72225