فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

آب، اقتصاد و مدیریت

آب، اقتصاد و مدیریت

کیفیت آب و فاضلاب

کیفیت آب و فاضلاب

انتقال آب و سازه های آبی

انتقال آب و سازه های آبی

آبیاری و کشاورزی

آبیاری و کشاورزی

ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور

مجید نیكخواه; محمدحسن رحیمیان; محمدجواد روستا; حسین رزاقیان

طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری

وحید رضاوردی نژاد; امیر نورجو; حسین محمدی مزرعه; افشین خرسند

منابع آب سطحی

منابع آب سطحی

منابع آب زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب

سایر مطالب علمی نشریه

سایر مطالب علمی نشریه

سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

علی باقری; شهناز نیشابوری; مهدی جمشیدی; محمد حسن شریعتی

معرفی کتاب

معرفی کتاب