مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بیرجند

2 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

چکیده

در برخی از مناطق کویری کشورمان آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب می‏باشد و به دلیل ساختار زمین‏شناسی، غلظت کروم شش ظرفیتی در آب زیرزمینی آن مناطق از حداکثر مجاز بیشتر است. از طرفی بسیاری از مطالعات گذشته نشان داده‌اند که کروم شش ظرفیتی یک عنصر ایجاد کننده سرطان در انسان است و بر روی سایر ارگانیزم‌ها نیز اثر سمی دارد. در این مطالعه حذف کروم شش ظرفیتی از آب شرب به روش احیاء به کروم سه ظرفیتی با استفاده از یون آهن دوظرفیتی به عنوان تابعی از pH و مقدار تزریق آهن دوظرفیتی در آزمایشات ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از یون آهن دوظرفیتی در محدوده7.8

کلیدواژه‌ها


مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1388. استاندارد 1053: آب آشامیدنی- ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی
Dossing L.N., Dideriksen K., Stipp S.L.S. and Frei R. 2011. Reduction of hexavalent chromium by ferrous iron: A process of chromium isotope fractionation and its relevance to natural environments. Chemical geology, 285: 157-166.
Eastmond D.A., MacGregor J.T. and Slesinski R.S. 2008. Trivalent Chromium: Assessing the Genotoxic Risk of an Essential Trace Element and Widely Used Human and Animal Nutritional Supplement. Critical Reviews in Toxicology, 38(3): 173–190.
Fei L., Honghan c. and Yonggang L. 2003. Removal of Cr+6 from groundwater by using zero valence iron in the laboratory. Chemical speciation and Bioavailability, P.14.
Fendorf S.E. and Li G. 1996. Kinetics of Chromate Reduction by Ferrous Iron. Environ Sci Technol, 30: 1614-1617.
Franson M.H. (Ed). 1989. standard Methods for Examination of water and wastewater.17th Edition. American public Health Association. Washington, DC.
Gaughofer j., Bianchi i. and Merian. E. (Ed.), 1991. Chromium, vol 1, VHC, Weinheim, P.853.
Guan X., Dong H., Ma J. and Lo I.M. 2011. Simultaneous removal of chromium and arsenate from contaminated groundwater by ferrous sulfate: Batch uptake behavior. Journal of Environmental sciences, 23(3): 372-380.
Kim S.D., Park k.S. and Gu M.B. 2002. Toxicity of hexavalent chromium to Daphina magna: influence of reduction by ferrous iron. Journal of Hazardous material, 93(2): 155-164.
Sharma Y.C., Srivastava V., Singh V.K., Kaul S.N. and Weng C.H. 2009. Nano-adsorbents for the removal of metallic pollutants from water and wastewater, Environ technol. 30(6): 583-609.
Stumn W. and Morgan J.J. 1996. Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural waters. 3rd Edition, Wiley, New york, P.683.
Su C. and Ludwig R.D. 2005. Treatment of hexavalent chromium in chromite ore processing solid waste using a mixed reductant solution of ferrous sulfate and sodium dithionite, Environ.Sci.Technol. 39: 6208-6216.
Wazne M., Moon D.H., jagupilla S.C., Christodulatos C., Dermants D. and Chrysochoou M. 2007. Remediation of chromite ore processing residue using ferrous sulfate and calcium polysulfide. Geoscince Journal. 11(2): 105-110.
WHO. 2011. 4th ed., Guidelines for drinking-water quality.