ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

آبفا شهری استان سمنان

چکیده

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری بخش اساسی فرآیند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر تحلیل مالی و اقتصادی، امکان سنجی اجرای طرح فاضلاب با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار گیرد. در ابتدا بر اساس اطلاعات شهر کلاته خیج با جمعیت حدود پنج هزار نفر، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح براساس شاخص های مورد نظر انجام شده و سودآوری طرح برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون توجه به اثرات خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده برای دو حالت استفاده پساب جهت آبیاری و استفاده در صنعت در حداقل نرخ مورد انتظار (5 درصد) با توجه به منفی شدن ارزش حال خالص دریافت ها و پرداخت ها، طرح از دیدگاه بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. همچنین تولید پساب برای آبیاری در بخش کشاورزی نسبت به صنعت اقتصادی تر می باشد. با توجه به اینکه عنصر عدم اطمینان در جریان بروز هزینه ها و حصول درآمدها، سرمایه گذاران و تصمیم گیران طرح را در استفاده از تحلیل هزینه فایده با تردید مواجه می سازد، لذا انجام تحلیل حساسیت بر مبنای تغییرات در نرخ تنزیل های متفاوت و تغییرات نامطلوب (مطلوب) درآمدها و هزینه ها و تغییرات در هزینه های ثابت (کاهش) به صورت مجزا بررسی شد تا بر اساس آن عوامل موثر در اقتصادی شدن طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که اجرای طرح برای شهرهای بزرگتر و پر جمعیت با توجه به کاهش هزینه های ثابت سرمایه گذاری اولیه هر واحد، اقتصادی تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


اسکونژاد، م. 1390 . اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، تهران.
امامی میبدی، ع. و خوش کلام خسروشاهی، م. 1389.
ارزیابی اقتصادی طرح تولید هم زمان برق و حرارت در مشهد، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 26 : 55 - 87.
بختیاری، پ. 1376 . حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
مجدیان، د. 1377 . ارزیابی طر حهای صنعتی (مطالعات فنی-اقتصادی- مالی). انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.