تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

مهمترین محیطی که در آن تحلیل های هیدرولوژی صورت می گیرد، در زبان فارسی به حوضه (آبریز) و در زبان انگلیسی به Watershed موسوم است. خاستگاه و معانی حوضه و آبریز برای کاربران فنی به طور کامل مشخص نیست. این مقاله کوششی برای تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز است. بدین منظور با استناد به متون و نوشته های فنی و تخصصی علوم آب، ویژگی های هندسی و فیزیکی حوض، حوضه، آبریز و Watershed ارزیابی گردید. همچنین واژه نامه های ادبی فارسی و انگلیسی بررسی شده و به آثار نظم و نثر ادبی نیز توجه شده است. نتیجه بررسی و ارزیابی نشان داد واژه حوضه تطبیق کامل و مناسبی با Watershed دارد. به عنوان مثال به جای ترکیب"حوضه آبریز دریاچه ارومیه" پیشنهاد می شود از ترکیب"حوضه دریاچه ارومیه" یا "آبریز دریاچه ارومیه"استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


افشار، ع. 1364. هیدرولوژی مهندسی. مرکز نشر دانشگاهى، 441 ص.
انصاری، ص. 1353. آبیاری عمومی: جلد اول، مدرسه عالی کشاورزی همدان.
بیرونی، م. 1387. التفهیم‌لاوائل‌الصناعت‌التنجیم. تصحیح سید جلال همائی، 750 ص. تهران.
بی‌‌نام، 1375. دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه‌های آبخیز. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. سازمان برنامه و بودجه، 43 ص.
بی‌‌نام، 1354. فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی. نشریه شماره 11. انتشارات وزارت نیرو.
پادشاه، م. 1336. فرهنگ آنندراج. انتشارات کتابخانه خیام.
دهخدا، ع. ا. 1377. لغت‌نامه. موسسه لغت‌نامه دانشگاه تهران.
صفی پوری شیرازی، ع. 1390. منتهی‌الارب فی ‌لغه‌‌العرب. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران . 936ص.
سعد سلمان، م. 1364. دیوان مسعود سعد. تصحیح مهدی نوریان. انتشارات کمال، چاپ دوم، اصفهان.
سنایی غزنوی، ا. 1356. کلیات اشعار حکیم سنایی. به کوشش علی اصغر بشیر، کابل. موسسه انتشارات بیهقی.
سوزنی سمرقندی، م. 1338. دیوان سوزنی سمرقندی، تصحیح و مقدمه از ناصرالدین شاه حسینی. تهران امیر کبیر. 183 ص.
زبیدی، س.م.م. 1982. تاج العروس. دار احیاء الثرات العربی، چاپ اول، بیروت.
زاهدی، م. 1370. هیدرولوژی آب‌های سطحی، انتشارات نیا. تبریز.
زجاجی، ح. 1383. همایون نامه، تاریخ منظوم حکیم زجاجی، سراینده سده هفتم جلد 1. تصحیح علی پیر نیا، فرهنگستان زبان وادب فارسی. تهران.
سیمافر، ش. 1373. هیدرولوژی مهندسی. دانشگاه صنعتی سهند.
سپاسخواه، ع.، رحیمی ح.، موحد دانش، ع.ا.، صدقی، ح. خلیلی، ع.، علیزاده، ا.، و فرهودی، ج. 1378. فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهارم: آبیاری. دانشگاه تهران.
سجزی، م. 1354. مهذب‌الاسماء فی مرتب الحروف و الاشیاء. تصحیح محمد حسین مصطفوی. انتشارات علمی و فرهنگی.
سراج زاده، ح. 1372. فرهنگ چهار زبانه آبخیزداری (منابع طبیعی). موسسه انتشارات مدبر.
شرطونی، س. 1992. اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوراء. مکتبه لبنان. چاپ دوم. بیروت.
صالحی، ع. 1352. هیدروژئولوژی. انتشارات دانشگاه تبریز.
علیزاده، ا. 1366. زهکشی اراضی (طرح و برنامه‌ریزی شبکه‌های زهکشی زراعی). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
فرداد، ح. 1369. آبیاری عمومی ( جلد اول). انتشارات مولف. تهران.
کردوانی، پ. 1371. منابع و مسائل آب در ایران. جلد اول: آب‌های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.
گونیلی، ا. 1347. فرهنگ اصطلاحات کشاورزی، دانشگاه تهران.
معین، م. 1371. فرهنگ معین. انتشارات امیرکبیر. چاپ نهم. تهران.
موحددانش، ع. ا . 1373. هیدرولوژی آب‌های سطحی ایران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ( سمت). تهران.
محسنیان، م ر.1350. عمران اراضی: اصول محاسبات زهکشی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 640 ص.
مهدوی، م. 1377. هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران.
میرباقری، س. ا. 1374. هیدرولوژی مهندسی. انتشارات دانشگاه شیراز.
نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف. 1378. مخزن الاسرار. تصحیح حسن وحید دستگردی. انتشارات مهد مینا.
نجمائی، م. 1369. هیدرولوژی مهندسی. انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران.