دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 14، زمستان 1398 (آب و اقتصاد) 
1. سرمقاله و یادداشت کوتاه

صفحه 0-0

ناصر شاهنوشی فروشانی؛ سیدمحمدحسین شریعتمدار


2. اخلاق در حرفه مهندسی

صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v6i3.71839

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ شهداد صفوی


4. تحلیل نظام تعرفه و ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت ایران

صفحه 19-30

10.22067/jwsd.v6i3.76788

مرتضی تهامی پور زرندی؛ علیرضا خزایی؛ فتانه کولیوند