دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392 
3. مدلسازی تغییر شکل لوله و بسترآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب

صفحه 19-28

10.22067/jwsd.v1i1.34547

آرمین بوستانی؛ سیدحسن گلمایی؛ حسین انصاری؛ سید محمد کالوندی


8. ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نومل)

صفحه 57-64

10.22067/jwsd.v1i1.34600

فاطمه ولی نژاد؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ امیراحمد دهقانی؛ بهنام آبابایی