کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر امنیت آبی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 37-44

10.22067/jwsd.v10i1.2301-1210

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استان های ایران در بازه 1390-1395: کاربردی از روش‌های تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 21-32

10.22067/jwsd.v8i2.1028

نادر مالکی؛ رضا شاکری بستان آباد؛ محسن صالحی کمرودی؛ سعیده سیدآبادی


اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 59-72

10.22067/jwsd.v3i1.59427

مرتضی تهامی پور زرندی؛ محمد قربانی