اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر شاهنوشی فروشانی

اقتصاد کشاورزی استاد
گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.shahnoushi.ir/
shahnoushium.ac.ir

h-index: 9  

سردبیر

بیژن قهرمان

آبیاری و زهکشی استاد
عضو بازنشسته گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

bijangh.profcms.um.ac.ir/
bijanghum.ac.ir
0000-0001-6118-9159

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

کامران داوری

مهندسی کشاورزی و مدل‌سازی بیوسیستم‌ها استاد
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

kamdav.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
k.davaryum.ac.ir
0000-0001-9742-4712

h-index: 10  

حسین انصاری

علوم و مهندسی آب استاد
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ansary.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
ansaryum.ac.ir
0000-0003-2755-7864

h-index: 5  

حمیدرضا ناصری

زمین شناسی - آبشناسی استاد
گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375457
h-nasserysbu.ac.ir
0000-0001-2345-6789

h-index: 5  

حسین علی دادی

بهداشت محیط استاد
گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=347491
alidadihmums.ac.ir
0000-0003-2254-495X

h-index: 10  

کاظم اسماعیلی

مهندسی رودخانه- هیدرولیک رسوب- هیدرولیک دانشیار
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

esmaili.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
esmailium.ac.ir
0000-0001-5354-0949

h-index: 4  

علی باقری

تحلیل نهادی سیستم های منابع آب، حکمرانی آب، ... دانشیار
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~ali.bagheri
ali.bagherimodares.ac.ir
0000-0003-4518-6884

h-index: 8  

محمد جلینی

آبیاری و زهکشی دانشیار
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=906&Dynamic=0
mjolaini_reyahoo.com
0000-0003-0496-1629

h-index: 1  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

عباسعلی قزل سوفلو

عمران، هیدرولیک دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

dce.mshdiau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2013-07-08-19-05-29&catid=48&Itemid=168&lang=fa
ghezelsofloogmail.com
0000-0002-4057-7213

مهدی کلاهی

جامعه شناسی محیط زیست، اقتصاد منابع و محیط زیست استادیار
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mahdikolahi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mahdikolahium.ac.ir
0000-0002-1115-9880

سید حسین سجادی فر

اقتصاد آب استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

h.sajadifargmail.com
0000-0003-0412-998X

انوش نوری اسفندیاری

اندیشکده تدبیر آب ایران

eanooshhotmail.com

غلامرضا کلائی

شرکت آب و فاضلاب مشهد

kalaeeabfamashhad.ir

ثمانه توکلی امینیان

شرکت آب و فاضلاب مشهد

sa.tavakoli55yahoo.com

کارشناس نشریه

مهری شاهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

jwsdum.ac.ir

فاطمه طالبی حسین آباد

دانشگاه فردوسی مشهد

fa.ta40um.ac.ir