راهکارهای اجرایی و تحلیل اقتصادی کاهش مصرف آب در بخش‏های مختلف ساختمانی

نوع مقاله : سایر مطالب علمی نشریه

نویسندگان

1 پژوهشگر و دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گرایش آب و انرژی، دانشکده عمران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مهندسی آب – سازه‌های هیدرولیکی، شرکت مهندسین مشاور آبفن، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده مهندسی عمران آب، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بهینه کردن مصرف آب مستلزم چهار رویکرد اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح تاسیسات و تجهیزات، ترویج استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، آموزش همگانی و اقدامات فرهنگی است که در غالب اصلاحات رفتاری و اصلاحات ابزاری شکل می‌یابند. در این تحقیق راهکارهای اجرایی و تحلیل اقتصادی کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف یک ساختمان ارزیابی شد. برای تحلیل اقتصادی میزان مصرف آب در ساختمان‌ها ابتدا یکسری پارامترها و شاخص‌های تاثیرگذار لحاظ شد و براساس آن روابطی استخراج شد و مقدار صرفه‌جویی آب در بخش‌ها و عامل‌های مختلف براساس راهکارهای کاهش مصرف آب در ساختمان مسکونی تعیین شد. صرفه‌جویی راهکارهای پیشنهادی کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف ساختمان بر مبنای سه قیمت آب معدنی، آب صادراتی و آب دولتی ارزیابی شد. در این تحقیق دوره بازگشت سرمایه بر مبنای قیمت آب معدنی پس از گذشت یک دوره دو سال و دو ماه، آب صادراتی پس از گذشت یک دوره دو سال و هفت ماه و آب دولتی پس از گذشت یک دوره 3 سال و 9 ماه با اعمال راهکارهای پیشنهادی همچون استفاده از شیرآلات مدرن توسط انجمن EPA اروپا، استاندار‌د‌های حداقل ابعاد مناسب در بخش‏های مختلف یک ساختمان براساس بخش چهارم مقررات ملی ساختمان و حذف سیستم‌های قدیمی و استفاده از سیستم‏های مدرن در ساختمان، امکان‏پذیر می‏باشد. در این تحقیق راهکارهای پیشنهاد شده در بخش‏های سرویس بهداشتی و سایر (شامل تی‌شورخانه، توالت فرنگی) به ترتیب با 62 و 16 درصد بیشترین تاثیر را در کاهش مصرف آب در تقسیم‌بندی ساختمانی و در نتیجه صرفه‌جویی بالاتر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


.پرواز، میثم. (1401). مروری بر بحران آب و اهمیت آب، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‏‌های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی. باکو، جمهوری آذربایجان.
https://civilica.com/doc/1562110
پورحسین، مهرداد، و سعدی، سجاد. (1402). تحلیل اقتصادی منابع تامین آب و رتبه‏‌بندی آن با رویکرد کاهش مصرف آب. اکوهیدرولوژی، 10(2)، 262-245. DOI: 10.22059/ije.2023.358230.1725
شهریارپناه، رحیم. (1390). بررسی شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف آب و تحقق در زمینه تاثیر آن جهت کاهش مصرف آب آشامیدنی. همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.  https://civilica.com/doc/126754
فریدونی، مهدی، سعدی، سجاد، و غلامی، جواد. (1397). معرفی شاخص های کاهش الگوی مصرف آب در ساختمان‏‌های اداری، دوازدهمین همایش بین‏‌المللی انرژی، سازمان انرژی و محیط‏زیست. تهران. https://civilica.com/doc/84837 
Athuraliya A., Roberts P., & Brown A. (2012). Residential Water Use Study. Yarra Valley Water, Mitcham, Australia. Australian Standards/New Zealand Standards (AS/NZS) 2016 Water Efficient Products – Rating and Labelling. Australia, AS/NZS 6400: 2016. 
Beithou, N., Hilal, M. A., & Abu-Alshaikh, I. (2011). Thermal Analysis of Discrete Water supply in Domestic Hot Water Storage Tank. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 5(1), 29-32. ISSN 1995-6665.
Bennett, B., & Kruger, F. (2015). Forestry and water conservation in South Africa. ANU Press. World Forest History Series. South Africa. http://doi.org/10.22459/FWCSA.11.2015
Biswas A., & Gangwar D. (2020). Studying the water crisis in Delhi due to rapid urbanisation and land use transformation. International Journal of Urban Sustainable Development. 199-213. doi: 10.1080/19463138.2020.1858423
Boretti A., & Rosa L. (2019). Reassessing the Projections of the World Water Development Report. NPJ Clean Water. npj Clean Water, 2(15), E3S Web of Conferences 489, 05002 (2024). DOI: 10.1038/s41545-019-0039-9
Chebaane, M., & Hoffman, B. (2017). Office Buildings Water Efficiency Guide. USAID water demand management program. USA.
Chu, S. (2021). Study on Comprehensive Utilization of Water Resource Environment in Water-saving Design of Buildings. Academic Journal of Environment & Earth Science, 3(3), 47-50. doi: 10.25236/AJEE.2021.030310
Ghisi, E., Rupp, R. F., & Triska, Y. (2014). Comparing indicators to rank strategies to save potable water in buildings. Resources, conservation and recycling, 87, 137-144. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.04.001
Hay E. R., Riemann K., & van Zyl G., Thompson I. (2012). Ensuring water supply for all towns and villages in the Eastern Cape and Western Cape Provinces of South Africa. Water SA, 38(3): 437–444. DOI: 10.4314/wsa.v38i3.9
Hoffman, B. (2016). office buildings water efficiency guide. Mini City America. https://csbe.squarespace.com 
Koncagül E., Tran M., & Connor R. (2021). The United Nations World Water Development Report 2021.Valuing Water. ISBN :978-92-3-100434-6. 187 Page, Facts and Figures. UNESCO: Paris, France.
Lauren Croucha, M., Erasmus Jacobs, H., Koncagül E., Tran M., & Connor R. (2021). The United Nations World Water Development Report 2021.Valuing Water. ISBN :978-92-3-100434-6. 187 Page, Facts and Figures. UNESCO: Paris, France.
Speight, V. (2021). Defining domestic water consumption based on personal water use activities., AQUA — Water Infrastructure, Ecosystems and Society, 70(7), 1002. doi: 10.2166/aqua.2021.05
Marinoski, A. K., Rupp, R. F., & Ghisi, E. (2018). Environmental benefit analysis of strategies for potable water savings in residential buildings. Journal of environmental management, 206, 28-39. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.10.004
Proença, L. C., & Ghisi, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. Resources, Conservation and Recycling, 54(8), 489-500. DOI: 10.1016/j.resconrec.2009.10.005
Praveena, S. M., & Themudu, S. (2021). Water Conservation Initiative in a Public School from Tropical Country: Performance and Sustainability Assessments. Research Square, 1-17. DOI: 10.21203/rs.3.rs-319748/v1
Ritchie, H., & Roser, M. (2021). Water Use and Stress. Available online: https://ourworldindata.org/water-use-stress (accessed on 17 June 2021).
Sadi, S., Gholami, J., Fereydooni, M., & Moshari, S. (2022). Development of Water Conservation Indicators for Office Buildings Using Delphi Method. Jordan Journal of Mechanical & Industrial Engineering, 16(2), 247 – 259. ISSN 1995-6665.
Sahin, N. İ., & Manioğlu, G. (2019). Water conservation through rainwater harvesting using different building forms in different climatic regions. Sustainable Cities and Society, 44, 367-377. DOI: 10.1016/j.scs.2018.10.010
Shikuku, J., Munala, G., Njuguna, M., Muhoro, T., Gremley, A., Nyakundi, V., & Ali, M. (2021). Cost–benefit analysis of water conservation systems installed in household buildings in Nairobi County. Development in Practice, 32(3), 1-16. DOI: 10.1080/09614524.2021.1937533
Soares, A. E. P., Silva, J. K. D., Nunes, L. G. C. F., Rios Ribeiro, M. M., & Silva, S. R. D. (2021). Water conservation potential within higher education institutions: lessons from a Brazilian university. Urban Water Journal, 20(2), 1-9. DOI: 10.1080/1573062X.2021.2013903
Willis R. M., Stewart R. A., Panuwatwanich K., Williams P. R., & Hollingsworth A. L. (2011). Quantifying the influence of environmental and water conservation attitudes on household end use water consumption. Journal of Environmental Management, 92(8), 1996–2009. DOI:10.1016/j.jenvman.2011.03.023
Zoghi Moghadam, B. Z. (2009). Introducing Water Efficiency of US Green Building Council’s LEED Program to the Freshmen of the Technology College, Architecture and Construction Management Department, Farmingdale State College.
 
CAPTCHA Image