اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر شاهنوشی فروشانی

اقتصاد کشاورزی استاد
گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.shahnoushi.ir/
shahnoushium.ac.ir
0000-0001-6903-8910

h-index: Scopus: 5  

سردبیر

کامران داوری

مهندسی کشاورزی و مدل‌سازی بیوسیستم‌ها استاد
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

kamdav.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
k.davaryum.ac.ir
0000-0001-9742-4712

h-index: Scopus: 15  

اعضای هیات تحریریه

حسین انصاری

علوم و مهندسی آب استاد
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ansary.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
ansaryum.ac.ir
0000-0002-1076-5096

h-index: Scopus: 24  

حمیدرضا ناصری

زمین شناسی - آبشناسی استاد
گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/nassery/
h-nasserysbu.ac.ir
0000-0001-2345-6789

h-index: Scopus: 9  

سعید مرید

مدیریت منابع آب استاد
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/morid_sa
morid_samodares.ac.ir
0000-0003-1861-5487

h-index: Scopus: 18  

حسین علی دادی

بهداشت محیط استاد
گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=347491
alidadihmums.ac.ir
0000-0003-2254-495X

h-index: Scopus: 19  

کاظم اسماعیلی

مهندسی رودخانه- هیدرولیک رسوب- هیدرولیک دانشیار
گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

esmaili.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
esmailium.ac.ir
0000-0001-5354-0949

h-index: Scopus: 6  

علی باقری

تحلیل نهادی سیستم های منابع آب، حکمرانی آب، ... دانشیار
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~ali.bagheri
ali.bagherimodares.ac.ir
0000-0003-4518-6884

h-index: Scopus: 12  

محمد جلینی

آبیاری و زهکشی دانشیار
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=906&Dynamic=0
mjolaini_reyahoo.com
0000-0003-0496-1629

h-index: Scopus: 1  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهدی کلاهی

جامعه شناسی محیط زیست، اقتصاد منابع و محیط زیست استادیار
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mahdikolahi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mahdikolahium.ac.ir
0000-0002-1115-9880

h-index: 6  

سید حسین سجادی فر

اقتصاد آب استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

h.sajadifargmail.com
0000-0003-0412-998X

انوش نوری اسفندیاری

کارشناس ارشد
اندیشکده تدبیر آب ایران

eanooshhotmail.com

غلامرضا کلائی

شرکت آب و فاضلاب مشهد

kalaeeabfamashhad.ir

فریبا قنبری

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد

fariba.ghanbari987gmail.com

سیدحمید میرقاسمی

دکترای مهندسی آب
مدیریت تحقیقات،برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

sidhamidmyahoo.com

رضا براتی

دکترای مهندسی هیدرولیک و منابع آب گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

r88baratigmail.com

کارشناس نشریه

مهری شاهدی

کارشناس ارشد مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد

jwsdum.ac.ir

فاطمه طالبی حسین آباد

کارشناس ارشد مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد

fa.ta40um.ac.ir