هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی شرکت آبفای استان قم

نوع مقاله : فنی و ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، شرکت آب و فاضلاب استان قم، ایران

2 دانش‎ آموخته کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب استان قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور و معاون پژوهشی مرکز تاد، ایران

چکیده

شتاب روز افزون در شکل‏گیری محیط‌های پیچیده و پویا و اهمیت آن در راهبری سازمان‌های عصر حاضر باعث شده است برنامه‌ریزی استرات‍ژیک در صدر اهداف شرکت‏‌ها قرار گیرد. مدیریت استراتژیک به ‏عنوان هنر و علم تدوین، اجرا و کنترل استراتژی‌هایی است که سازمان را قادر می‏سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر اهداف سازمانی برای برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی و نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی است. در جامعه آماری 181 نفر از خبرگان شاغل در شرکت آبفای قم و با روش نمونه‏گیری تصادفی تعداد 108 نفر محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شش عامل "روشن بودن عملیات"، "همراستایی"، "ویژگی‌های محیطی"، "همسویی با ساختار سازمان"، "عدم تکرار"و"تشخیص حوادث پیرامونی" از مولفه‌های اصلی و تعیین کننده هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشند. با توجه ‏به ضرایب رگرسیونی به‏‌دست آمده، بیشترین اثرگذاری مربوط به متغیر "همراستایی" با ضریب رگرسیون 321/0می‌باشد. به عبارتی دیگر اهداف سازمان باید در عین تنوع و فراوانی، وحدت و یگانگی داشته باشند. استفاده از نتایج به‌‏دست آمده در شرکت‌های آب و فاضلاب کشور می‌‏تواند در تدوین و جاری‏‌سازی استراتژی‌ها به‏ عنوان راهنما و تسهیل‌گر عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعرابی، س.م.، آقازاده، ه. و نظامی وند چگینی، ه. 1393. دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی، تهران.
اکبریان، م. و نجفی، س.ا. 1398. اولویت‏ بندی اهداف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن با تلفیق دیمتل و ای ان پی. نشریه تصمیم‏‏‏‏‏گیری و تحقیق در عملیات، 4(1): 74-87.
الوانی، س.م. 1398. مدیریت عمومی. نشر نی. چاپ پنجاه و ششم. تهران.
پهلوانیان، ح. 1388. تجربه‏‏‌‏ای موفق از کاربرد مدیریت استراتژیک (استراتژیک). انتشارات نیکو روش. چاپ دوم. تهران.
پیرانی، ع. 1398. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هدف‌گذاری و انگیزش تحصیلی بر رضایتمندی تحصیلی دانش ‏آموزان دختر دوره متوسطه دوم نظری شهر ایلام. سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی دانشگاه پیام نور قزوین. قزوین.
دیوید، آ. ف. 1398. مدیریت استراتژیک، (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش ‏های فرهنگی، تهران.
رابینز، ا.پ. 1398.مبانی رفتار سازمانی ( ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی) ، تهران : دفتر پژوهش ‏های فرهنگی.
رضاییان، ع. 1395. مبانی مدیریت رفتار سازمانی. انتشارات سمت. چاپ شانزدهم. تهران.
ره‏پیک، ح. 1383. هدف و هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی و استراتژیک. فصلنامه مطالعات استراتژیک، 2: 217-232.
زارعی متین، ح. 1397. مبانی سازمان و مدیریت (رویکرد اقتضایی). انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم. تهران.
سرلک، م.ع. و فراتی، ح. 1392. سیستم‌‏های اطلاعات مدیریت پیشرفته، انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ هفتم. تهران.
شلینگ، م.ا. 1395. مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و محمد تقی‏زاده مطلق)، دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی، تهران.
طبیبی، س.ج. و ملکی، م.ر. 1396. برنامه‌ریزی استراتژیک. انتشارات ترمه. چاپ ششم.تهران.
علی احمدی، ع.ر. و اسدی، ک. 1385. کاربرد تئوری‏ ها و روش‏ های تجزیه و تحلیل محیطی در تنظیم نقطه تعادل استراتزی سازمانی. فصلنامه مدیریت فردا، 15 و 16: 5-12.
کوبین، ج.ن.، هنری م. و رابرت ‌ام، ج. 1382. مدیریت استراتزیک (فرآیند استراتژی)، (ترجمه محمد صائبی)، چاپ سوم. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران.
کوهنو، ژ. 1382.تأثیر جهانی شدن بر استراتژی (ترجمه منوچهر پایور)پژوهشکده مطالعات استراتژیک، شماره گزارش 2-4-7-139.
مصلح شیرازی، ع. ن. و حیدری، ع. 1382. طراحی نظام ارزیابی و کنترل استراتژیک در الگوی مدیریت استراتژیک طرح‏گرا (مورد مطالعه: شرکت صنایع آذرآب). مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(38): 75-86.
مطهری، ع.ا. 1391. طراحی و تبیین مدلی برای کنترل استراتژیک در شرکت‌‏‏های اجرایی با مطالعه موردی شرکت آبفای قم، پایان‏نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) دانشگاه پیام نور مرکز ساوه.
مطهری، ع.ا. 1397. تجربه‌‏ای موفق از کاربرد کنترل استراتژیک. انتشارات سلسله. چاپ اول. قم.
نجات‏ بخش اصفهانی، ع. و نیکوکار، غ.ح. 1388. مدل کنترل استراتژیک دستگاه‏های فرهنگی کشور. انتشارات جباری. چاپ اول. قم.
Chirag D. 2019. “Strategy and Strategic Management" In Management for Scientists. Published online: 65-84
Daft Richard L. 1991. Management. (The Dryden Press series in management) Chicago. USA.
Fremont E. Kast and James E. Rosenzweing. 1985. organization and management. Forth edition McGraw-Hill Inc. USA.
Harrison, E. Frank 1991. Strategic control at the C. E. O. Level. International Journal of strategic management (Long Range planning) Great Britain: Pergamum Press plc, 24(6): 78–87.
https://www.iranmodir.com/business-failure/ (visited 9 November 2020)
https://www.hamshahrionline.ir/news/88682/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF(visited9November 2020)
Hofer R., Charles W., Murray E., dwin A., Charon R. P., Robert A.B., Norman A. and Millner J.R. 1986. Strategic Management: A Casebook in policy and Planning second Edition. West Publishing's. West Publ. Co. USA.
Locke A. Edwin 1986.. generalizes from laboratory to field setting .University of Maryland. Academy of Management Review.
Mintzberg H., Raisinghani D. and Theorem A. 1976. The structure of ‘unstructured’ decision processes. administrative Science Quarterly Sage Publications, 21(2): 246-275.
Porter L., Lawler E. and Hackman R. 1975. behavior in organizations. Publisher: McGraw-Hill New York. USA.
Rouillard L. A.1994. Goals and goal setting .3rd Revised edition.Publisher:Kogan Page. London.
Singh S.K., Hugh J.W. and Richard T.W. 2002. EIS support for the strategic management process. Decision Support Systems, 33: 71–85.
Taryn C.K., Dennis A.R., Vogel D.R. Nunn maker J.F. 1992. the application of electronic meeting technology to support strategic management, MIS Quarterly, 16(3): 313–334.
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 19
خشکسالی در قاب سازگاری با کم آبی
خرداد 1400
صفحه 31-40
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1400