از هر دری ...

مطالب عمومی

نویسنده

رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و مدیریت مخاطرات محیطی، پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مصاحبه با دکتر عادل سپهر
رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و مدیریت مخاطرات محیطی،  پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها


منبع ندارد