سرمقاله و یادداشت کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 مشاور هیئت تحریریه نشریه

2 معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی

3 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

10.22067/jwsd.2021.41568

چکیده

سرمقاله:
بازتخصیص آب در ایران معاصر
انوش نوری اسفندیاری/ مشاور هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
بازتخصیص آب در شرایط آبی امروز ایران
عبدالله فاضلی فارسانی/ معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی 
 
یادداشت کوتاه:
باز تخصیص آب از پنهان تا آشکار
وحید اردکانیان/ عضو شورای مرکزی خانه کشاورز 

کلیدواژه‌ها