دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آذر 1400 (بازتخصیص آب) 
1. سرمقاله و یادداشت کوتاه

انوش نوری اسفندیاری؛ عبدالله فاضلی فارسانی؛ وحید اردکانیان


6. تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون

صفحه 43-54

10.22067/jwsd.v8i3.2102.1020

زهرا سعیدی فر؛ محمد خسروشاهی؛ عادل جلیلی؛ سمانه رضوی زاده؛ فاطمه درگاهیان؛ سمیرا زندی‌فر؛ سکینه لطفی نصب اصل؛ آزاده گوهردوست؛ سارا تیموری؛ محمد فیاض


شماره‌های پیشین نشریه

تغییر اقلیم وقایع فرین را تشدید نموده است
بازتخصیص آب
آب، قانون و اخلاق
خشکسالی در قاب سازگاری با کم آبی