سرمقاله و یادداشت کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سرمقاله:
سیل و خشکسالی دو روی یک سکه
کاظم اسماعیلی/ عضو هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
گذری بر اندرکنش سیل و خشکسالی
امیر سعدالدین/ دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کلیدواژه‌ها


ندارد