دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1400، صفحه 1-130 (تغییر اقلیم وقایع فرین را تشدید نموده است) 
برهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد)

صفحه 43-50

10.22067/jwsd.v8i4.2106.1053

محمدحسن رحیمیان؛ حسن غلامی؛ غلامحسن رنجبر؛ حسین بیرامی؛ بی‌تا مروج الاحکامی؛ مهدی کریمی؛ سید علی محمد چراغی


مفهوم، کاربست و رویکردهای ارزیابی تاب‌آوری هیدرولوژیک آبخیز

صفحه 99-110

10.22067/jwsd.v8i4.2106.1056

ویدا امان جهانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی؛ بیتا معزی‌پور


شماره‌های پیشین نشریه

تغییر اقلیم وقایع فرین را تشدید نموده است
بازتخصیص آب
آب، قانون و اخلاق
خشکسالی در قاب سازگاری با کم آبی