روش‌های حذف میکروپلاستیک‌ها از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد،پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی روش‌‏های حذف میکروپلاستیک‏‌ها از محیط‌‏های آبی در قالب یک تحقیق مروری به نگارش درآمد. بر اساس اطلاعات به‌‏دست آمده، روش‌‏های فیزیکی رایج برای حذف میکروپلاستیک‌‏ها از پساب‌‏های شهری و صنعتی شامل اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و بیوراکتور غشایی می‏‌باشند. در بین روش‏های شیمیایی استفاده از منعقدکننده‌‏ها و لخته‌‏سازها در تصفیه پساب‏‌های میکروپلاستیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‏‌بر این، از جمله روش‌‏های بیولوژیکی مطرح در حذف میکروپلاستیک‌‏ها نیز می‏توان به حذف آن‏ها با استفاده از جلبک‌‏های سبز و باکتری‏‌ها اشاره نمود. نتایج نشان داد در بین روش‌‏های مذکور، کاربرد روش‏‌های فیزیکی و بیولوژیکی به‏‌دلیل آسانی و همچنین صرفه اقتصادی نسبت به سایر روش‌‏ها برتری دارد. بسیاری از پژوهشگران استفاده از مجموعه رو‏‏ش‏‌های فیزیکی و بیولوژیکی را بهترین گزینه برای حذف پسماندهای میکروپلاستیک از محیط‌‏های آبی می‏‌دانند. باتوجه‌‏به اهمیت و کاربرد روش‌‏های فیزیکی در حذف میکروپلاستیک‏‌ها از محیط‌‏های آبی، انجام مراحل پیش‏‌تصفیه و سپس استفاده از تکنیک‌‏های جداسازی غشایی و بیوراکتور غشایی همراه با سایر فرآیندهای تصفیه مانند اسمز معکوس می‏تواند کارایی روش‌‏های تصفیه را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. شایان ذکر است در روش فیزیکی که اغلب فیلتراسیون غشایی می‏باشد، عوامل مختلفی در میزان حذف میکروپلاستیک‏‏‌ها دخالت دارند که از جمله مهمترین آن‏ها می‌‏توان به پارامترهای غشا (مواد غشا، اندازه منافذ، ضخامت غشا، ویژگی‏‌های سطح غشا) و ویژگی‏‌های پساب (شکل، اندازه، ترکیب شیمیایی و غلظت آن) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رادخواه، ع.ر. و صادقی‎‌‏نژاد ماسوله، ا. 1400. بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر زیست‏‌فراهمی، میزان سمیت و سطح اثرگذاری نانو ذرات فلزی در اکوسیستم‏‌های آبزی. نشریه آب و توسعه پایدار، 8(2): 71-90.
رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س. و صادقی‌‏نژاد ماسوله، ا. 1400. مروری بر فیلتراسیون غشایی و بررسی کارایی آن در بهبود کیفیت آب در سیستم‏‌های آبزی‏‌پروری مداربسته (RAS). نشریه آب و توسعه پایدار، 8(3): 81-88.
Anderson J.C., Park B.J. and Palace V.P. 2016. Microplastics in aquatic environments: Implications for Canadian ecosystems. Environmental Pollution, 218: 269-280.
Andrady AL. 2011. Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 62: 1596-1605. 
Andrady A.L. and Neal M.A. 2009. Applications and societal benefits of plastics. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1526): 1977-1984.
Antony A. 2021. What is a Reverse Osmosis system? Andrew's Water Treatment, 1: 1-8.
Antony A., Low J.H., Gray S., Childress A.E., Le-Clech P. and Leslie G. 2011. Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: A review. Journal of Membrane Science, 383: 1–16. 
Ariza-Tarazona M.C., Villarreal-Chiu J.F., Barbieri V., Siligardi C. and Cedillo-González E.I. 2019. New strategy for microplastic degradation: green photocatalysis using a protein-based porous N-TiO2 semiconductor. Ceramics International, 45(7): 9618-9624.
Auta H., Emenike C. and Fauziah S. 2017. Screening of Bacillus strains isolated from mangrove ecosystems in Peninsular Malaysia for microplastic degradation. Environmental Pollution, 231: 1552–1559. 
Bui X-T., Chiemchaisri C., Fujioka T. and Varjani S. 2019. Water and wastewater treatment technologies. Springer Publishing, Volume 1. 3st Edition. Amsterdam, Netherlands.
Chatterjee S. and Sharma S. 2019. Microplastics in our oceans and marine health. The Journal of Field Actions, 19: 18-35.
Conkle J.L., Báez Del Valle C.D. and Turner J.W. 2018. Are we underestimating microplastic contamination in aquatic environments? Environmental Management, 61(1): 1-8.
Conley K., Clum A., Deepe J., Lane H. and Beckingham B. 2019. Wastewater treatment plants as a source of microplastics to an urban estuary: Removal efficiencies and loading per capita over one year. Water Research, 3: 100030. 
Davidson K. and Dudas S.E. 2016. Microplastic ingestion by wild and cultured manila clams (Venerupis philippinarum) from Baynes Sound, British Columbia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 71: 147-156. 
Dawson A.L., Kawaguchi S., King C.K. and Nash S.M.B. 2018. Turning microplastics into nanoplastics through digestive fragmentation by Antarctic krill. Nature Communications, 9: 1001. 
Dey T.K., Uddin M.E. and Jamal M. 2021. Detection and removal of microplastics in wastewater: evolution and impact. Environmental Science and Pollution Research, 28: 16925-16947. 
Diggle S.P. and Whiteley M. 2020. Microbe Profile: Pseudomonas aeruginosa: Opportunistic pathogen and lab rat. Microbiology, 166(1): 30-33.
EFSA CONTAM Panel. 2016. Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal, 14(6): 1-10.
Enfrin M., Lee J., Le-Clech P. and Ludovic F.D. 2020. Kinetic and mechanistic aspects of ultrafiltration membrane fouling by nano- and microplastics. Journal of Membrane Science, 601: 117890. 
Espinosa C., Ángeles Esteban M. and Cuesta A. 2016. Microplastics in aquatic environments and their toxicological implications for fish, toxicology - new aspects to this scientific conundrum. IntechOpen, 2: 10-30.
Eubeler J.P., Bernhard M. and Knepper T.P. 2010. Environmental biodegradation of synthetic polymers II. Biodegradation of different polymer groups. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 29: 84-100 
Ezugbe E.O. and Rathilal S. 2020. Membrane Technologies in Wastewater Treatment: A Review. Membranes, 10(5): 89-117. 
Goh P.S., Lau W.J., Othman M.H.D., Ismail A.F. 2018. Membrane fouling in desalination and its mitigation strategies. Desalination, 425:130–155. Gorokhova E. 2015. Screening for microplastic particles in plankton samples: how to integrate marine litter assessment into existing monitoring programs? Marine Pollution Bulletin, 99(1–2): 271-275.
Harrison J.P., Sapp M,, Schratzberger M, and Osborn A.M. 2011. Interactions Between Microorganisms and Marine Microplastics: A Call for Research. Marine Technology Society Journal, 45(2): 12-20. 
Herbort A.F. and Schuhen K. 2017. A concept for the removal of microplastics from the marine environment with innovative host-guest relationships. Environmental Science and Pollution Research, 24(12): 11061-11065.
Herbort A.F., Sturm M.T. and Schuhen K. 2018. A new approach for the agglomeration and subsequent removal of polyethylene, polypropylene, and mixtures of both from freshwater systems—A case study. Environmental Science and Pollution Research, 25(12): 15226–15234.
Issac M.N. and Kandasubramanian B. 2021. Effect of microplastics in water and aquatic systems. Environmental Science and Pollution Research, 28: 19544-19562. 
Iyare P.U., Oukia S.K. and Bond T. 2020. Microplastics removal in wastewater treatment plants: a critical review. Environmental Science: Water Research and Technology, 6: 2664-2675. 
Jeong C.B., Won E.J., Kang H.M., Lee M.C., Hwang D.S., Hwang U.K., Zhou B., Souissi S., Lee S.J. and Lee J.S. 2016. Microplastic size-dependent toxicity, oxidative stress induction, and p-JNK and p-p38 activation in the Monogonont Rotifer (Brachionus koreanus). Environmental Science and Technology, 50(16): 8849-8857. 
Jiang S., Li Y. and Ladewig B.P. 2017. A review of reverse osmosis membrane fouling and control strategies. Science of the Total Environment, 595: 567–583. 
Judd S. 2006. Principles and applications of membrane bioreactors in water and wastewater treatment. Elsevier Publishing, Volume 1. 1st edition. New York, USA.
Judd S. 2016. The status of industrial and municipal effluent treatment with membrane bioreactor technology. Chemical Engineering Journal, 305: 37–45. 
Kazour M., Terki S., Rabhi K., Jemaa S., Khalaf G. and Amara R. 2019. Sources of microplastics pollution in the marine environment: Importance of wastewater treatment plant and coastal landfill. Marine Pollution Bulletin, 146: 608-618. 
Kumar R., Verma A., Shome A., Sinha R., Sinha S., Jha P.K., Kumar R., Kumar P., Shubham Das S., Sharma P. and Vara Prasad P.V. 2021. Impacts of plastic pollution on ecosystem services, sustainable development goals, and need to focus on circular economy and policy interventions. Sustainability, 13(17): 9963-1003.
Lee H.M., Kim H.R., Jeon E., Yu H.C., Lee S., Li J. and Kim D-H. 2020. Evaluation of the biodegradation efficiency of four various types of plastics by Pseudomonas aeruginosa isolated from the gut extract of superworms. Microorganisms, 8(9): 1341. 
Li L., Xu G., Huarong Y. and Xing H.J. 2018a. Dynamic membrane for micro-particle removal in wastewater treatment: Performance and influencing factors. Science of The Total Environment, 627: 332-340. 
Li J.Y., Liu H.H. and Paul Chen J.P. 2018b. Microplastics in freshwater systems: A review on occurrence, environmental effects, and methods for microplastics detection. Water Research, 137: 362-374. 
Liu W., Zhang J., Liu H., Guo X., Zhang X., Yao X., Cao Z. and Zhanga T. 2021. A review of the removal of microplastics in global wastewater treatment plants: Characteristics and mechanisms. Environment International, 146: 3-20. 
Ma B., Xue W., Ding Y., Hu C., Li H. and Qu J. 2019. Removal characteristics of microplastics by Fe-based coagulants during drinking water treatment. Journal of Environmental Sciences, 78: 267–275. 
Mammo F.K.. Amoah I.D., Gani K.M., Pillay L., Ratha S.K., Bux F. and Kumari S. 2020. Microplastics in the environment: Interactions with microbes and chemical contaminants. Science of The Total Environment, 743: 140518. 
Matin A., Rahman F., Shafi H.Z. and Zubair S.M. 2019. Scaling of reverse osmosis membranes used in water desalination: Phenomena, impact, and control; future directions. Desalination, 455: 135-157. 
Mazzei R., Piacentini E., Gebreyohannes Y.A. and Giorno L. 2017. Membrane bioreactors in food, pharmaceutical and biofuel applications: State of the art, progresses and perspectives. Current Organic Chemistry, 21(17): 1671-1701. 
Yang A. 2021. Using microbes to remove microplastics from the environment. Microbiology Society, 3: 5-10. 
Miranda D.D.A. and Carvalho-Souza G.F.D. 2016. Are we eating plastic-ingesting fish? Marine Pollution Bulletin, 103: 1-2. 
Moslehyani A., Ismail A.F., Matsuura T., Rahman M.A. and Goh P.S. 2019. Recent progresses of ultrafiltration (UF) membranes and processes in water treatment. Elsevier Publishing, Volume 1. 1st Edition. Amsterdam, Netherlands. 
Nolte T.M., Hartmann N.B., Kleijn J.M., Garnæs J., van de Meent D., Hendriks A.J. and Baun A. 2017. The toxicity of plastic nanoparticles to green algae as influenced by surface modification, medium hardness and cellular adsorption. Aquatic Toxicology, 183: 11-20.
Ogonowski M., Motiei A., Ininbergs K., Hell E., Gerdes Z., Udekwu K.I., Bacsik Z. and Gorokhova E. 2018. Evidence for selective bacterial community structuring on microplastics. Environmental Microbiology, 20(8): 2796-2808.
Ontario A. 2016. Microplastics and Microbeads. Environment and Energy, 20: 7-13.
Othman N.H., Alias N.H., Fuzil N.S., Marpani F., Shahruddin M.Z., Chew C.M., David N.K.M., Lau W.J. and Ismail A.F. 2021. A Review on the use of membrane technology systems in developing countries. Membranes, 12(1): 1-37.
Padervand M., Lichtfouse E. and Robert D. 2020. Removal of microplastics from the environment. A review. Environmental Chemistry Letters, 18: 807-828. 
Park H. and Park B. 2021. Review of Microplastic Distribution, Toxicity, Analysis Methods, and Removal Technologies. Water, 13: 2736. Paul-Pont I., Lacroix C. and González Fernández C. 2016. Exposure of marine mussels Mytilus spp. to polystyrene microplastics: toxicity and influence on fluoranthene bioaccumulation. Environmental Pollution, 216: 724–737. 
Peller J.R., Nevers M.B., Byappanahalli M.N., Nelson C., Babu B.G., Evans M.A., Kostelnik E., Keller M., Johnston J. and Shidler S. 2021. Sequestration of microfibers and other microplastics by green algae, Cladophora, in the US Great Lakes. Environmental Pollution, 276: 116695. 
Poerio T., Piacentini E. and Mazzei R. 2019. Membrane processes for microplastic removal. Molecules (Basel, Switzerland), 24(22): 4148-4163. 
Roegner A.F., Brena B., González-Sapienza G. and Puschner B. 2014. Microcystins in potable surface waters: toxic effects and removal strategies. Journal of Applied Toxicology, 34: 441-457.
Santillo D., Miller K. and Johnston P. 2017. Microplastics as contaminants in commercially important seafood species. Integrated Environmental Assessment and Management, 13(3): 516-521.
Saranya P., Ramesh S.T. and Gandhimathi R. 2022. Coagulation performance evaluation of alginate as a natural coagulant for the treatment of turbid water. Water Practice and Technology, 17(1): 395-404.
Nagar A. and Pradeep T. 2020. Clean water through nanotechnology: Needs, gaps, and fulfillment. ACS Nano, 14(6): 6420-6435. 
Setälä O., Fleming-Lehtinen V. and Lehtiniemi M. 2014. Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web. Environmental Pollution, 185: 77-83. 
Sol D., Laca A., Laca A. and Díaz M. 2021. Microplastics in wastewater and drinking water treatment plants: Occurrence and removal of microfibres. Applied Sciences, 11: 10109. 
Sturm M.T., Horn H. and Schuhen K. 2021. Removal of microplastics from waters through agglomeration-fixation using organosilanes- effects of polymer types, water composition and temperature. Water, 13(5): 675. 
Sturm M.T., Herbort A.F., Horn H. and Schuhen K. 2020. Comparative study of the influence of linear and branched alkyltrichlorosilanes on the removal efficiency of polyethylene and polypropylene-based microplastic particles from water. Environmental Science and Pollution Research, 27: 10888-10898.
Talvitie J., Mikola A., Koistinen A. and Setälä O. 2017. Solutions to microplastic pollution – Removal of microplastics from wastewater effluent with advanced wastewater treatment technologies. Water Research, 123: 401-407.
Tang K.H.D. and Hadibarata T. 2021. Microplastics removal through water treatment plants: Its feasibility, efficiency, future prospects and enhancement by proper waste management. Environmental Challenges, 5: 100264. 
Ter Halle A., Ladirat L., Gendre X. and Perez E. 2016. Understanding the fragmentation pattern of marine plastic Debris. Environmental Science and Technology, 50(11): 5668–5675.
Thompson R.C., Olsen Y., Mitchell R.P., Davis A., Rowland S.J., John A.W.G., McGonigle D. and Russel A.E. 2004. Lost at Sea: Where is all the plastic? Science, 304: 838-845.
Wakeman R. 2007. The influence of particle properties on filtration. Separation and Purification Technology, 58(2): 234-241. Westphalen H. and Abdelrasoul A. 2017. Challenges and treatment of microplastics in water. IntechOpen, 3: 20-40.
Xia S.J., Liu Y.N., Xing L.I. and Yao J.J. 2007. Drinking water production by ultrafiltration of Songhuajiang River with PAC adsorption. Journal of Environmental Sciences, 19: 536–539. 
Xiao K., Lianga S., Wanga X., Chena C. and Huanga X. 2019. Current state and challenges of full-scale membrane bioreactor applications: A critical review. Bioresource Technology, 271: 473–481. 
Yan H., Miao X., Xu J., Pan G., Zhang Y., Shi Y., Guo M. and Liu Y. 2015. The porous structure of the fully-aromatic polyamide film in reverse osmosis membranes. Journal of Membrane Science, 475: 504-510. 
Yee M.S., Hii L.W., Looi C.K., Lim W.M., Wong S.F., Kok Y.Y., Tan B.K., Wong C.Y. and Leong C.O. 2021. Impact of microplastics and nanoplastics on human health. Nanomaterials, 11(2):1-22.
Ziajahromi S., Neale P.A., Rintoul L. and Leusch F.D.L. 2017. Wastewater treatment plants as a pathway for microplastics: development of a new approach to sample wastewater-based microplastics. Water Research, 112: 93-99. 
CAPTCHA Image