یادداشت تحلیلی (ترجمه): معرفی معیارهای دستیابی به پایایی آب زیرزمینی (برگرفته از قانون SGMA کالیفرنیا)

نوع مقاله : سایر مطالب علمی نشریه

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب و پژوهشگر پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

قانون مدیریت پایای آب‌زیرزمینی کالیفرنیا (SGMA) شامل سه لایه قانونی است که در مجلس ایالت کالیفرنیا در سپتامبر 2014 به تصویب رسید و توسط جری براون  فرماندار این ایالت ابلاغ گردید. شالوده اصلی در این قانون پیاده‌سازی به بهترین نحو در سطح محلی می‌باشد به گونه‌ای که بتواند مدیریت آب در این ایالت را تا سال 2042 به پایایی کامل برساند. در این قانون برای دستیابی به پایایی آب‌زیرزمینی شش معیار معرفی شده، که این گزارش به معرفی این معیارها پرداخته است. همچنین رابطه بین معیارهای پایایی آب‌زیرزمینی را با هدف پایایی، پیامدهای نامطلوب، حداقل آستانه آب‏‌زیرزمینی و اهداف ‌قابل‌اندازه‌گیری به عنوان بخشی مهم از چگونگی تدوین طرح پایایی آب‌زیرزمینی (GSP) مورد توصیف قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Owen D, Cantor A, Green Nylen N, Harter T and Kiparsky M (2019) California groundwater management, science-policy interfaces, and the legacies of artificial legal distinctions. Environmental Research Letters. IOP Publishing 14(4):045016. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0751
DWR 2017. Draft Sustainable Management Criteria. Best Management Practice (BMP). California Department of Water Resources, California. Available at: https://www.water.ca.gov/LegacyFiles/groundwater/sgm/pdfs/BMP_Sustainable_Management_Criteria_2017-11-06.pdf
CAPTCHA Image
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26
مدل‌سازی در سیستم‌های منابع- مصارف آب
اسفند 1401
صفحه 107-122
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1401