دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1401 (مدل‌سازی در سیستم‌های منابع- مصارف آب) 
تحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه

صفحه 47-58

10.22067/jwsd.v9i4.2206.1159

سید مهدی مجتهدی؛ اصغر طهماسبی؛ سید محمد شبیری؛ علیرضا علوی تبار؛ بهمن زندی


شماره‌های پیشین نشریه

مدل‌سازی در سیستم‌های منابع- مصارف آب
تعادل بخشی آب زیرزمینی: سهلِ ممتنع!
تخصیص و تقاضای آب
حکمرانی محلی آب