یادداشت تحلیلی: چالش‌های تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب کشور و ظرفیت‌های مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولوژیکی جامع در پشتیبانی از آن

نوع مقاله : سایر مطالب علمی نشریه

نویسنده

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

بحران‌های آبی فعلی و پیش‌رو در کشور و از طرفی ضعف‌های اطلاعاتی و مسائل موجود در زمینه یکپارچه‌سازی و سازماندهی اطلاعات مدیریتی بین‌بخشی، تخمین صحیح منابع و مصارف منابع آب و همچنین ارزیابی جامع گزینه‌های مدیریتی، لزوم وجود ابزارها و زیر ساخت‌هایی که امکان بهبود تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های مدیریتی را فراهم آورد را آشکار می‌سازد. 
تحلیل سیستم‌های منابع آب به منظور تدوین راهبردهای مدیریتی مناسب و حل مسائل و موضوعات آبی، مستلزم وجود اطلاعات مختلف به منظور ایجاد درکی مناسب و عمیق از فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه، جریان‌های آب قابل مدیریت و غیرقابل مدیریت، ارتباط با کاربری اراضی و ارائه تصویری جامع در این خصوص است. در این راستا مطالعات «بیلان منابع آب» در سطح کشور به عنوان یکی از پشتوانه‌های اصلی تحلیل و تصمیمات مدیریتی در بخش آب تلقی می‌گردد که علیرغم تلاش‌های فراوانی که جهت تهیه و بروزرسانی آن انجام شده است، همچنان نقاط ضعفی دارد که امکان بکارگیری آن را تصمیم گیری‌های مدیریتی محدود می‌سازد. این نوشتار ضمن اشاره به مهم‌ترین نقاط ضعف کاربرد اطلاعات مستخرج از مطالعات بیلان آبی در کشور، به ارزیابی ظرفیت‌های مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولوژیکی جامع در جهت ارتقای کارایی این‌گونه مطالعات، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


Bharati L., Gurung P., Jayakody P., Smakhtin V. and Bhattarai U. 2014. The projected impact of climate change on water availability and development in the Koshi Basin, Nepal. Mountain Research and Development, 34(2): 118-130.
Beven K. J. 2012. Rainfall-runoff modelling: the primer. John Wiley & Sons, Ltd. DOI:10.1002/9781119951001.
Butcher J. B., Parker A., Johnson T., and Weaver C. P. 2010. Nationwide watershed modeling to evaluate potential impacts of climate and land use change on hydrology and water quality. In Watershed modeling, proceedings of the 2010 watershed management conference (pp. 1078-1089). Madison, WI: ASCE.
Eid H. M., El-Marsafawy S. M., and Ouda S. A. 2007. Assessing the economic impacts of climate change on agriculture in Egypt: a Ricardian approach. World Bank Policy Research Working Paper, (4293).
Grayson R. and Blöschl G. (Eds.). 2000. Spatial patterns in catchment hydrology: observations and modelling. CUP Archive. cambridge university press. The Edinburgh Building, Cambridge, United Kingdom.
Hejazi M.I., Edmonds J., Clarke L., Kyle P., Davies E., Chaturvedi V., Wise M., Patel P., Eom J. and Calvin K. 2014. Integrated assessment of global water scarcity over the 21st century under multiple climate change mitigation policies. Hydrology and Earth System Sciences, 18(8):2859-2883.
Kurukulasuriya P. and Ajwad M.I. 2007. Application of the Ricardian technique to estimate the impact of climate change on smallholder farming in Sri Lanka. Climatic Change, 81:.39-59.
Kurukulasuriya P., Mendelsohn R., Hassan R., Benhin J., Deressa T., Diop M., ... and Dinar A. 2006. Will African agriculture survive climate change?. The World Bank Economic Review, 20(3): 367-388.
Molua E. and Lambi C.M. 2007. The economic impact of climate change on agriculture in Cameroon. World Bank Development Research Group, Sustainable Rural and Urban Development Team. Policy Res. Work, p.4364.
Sanghi A. and Mendelsohn R. 2008. The impacts of global warming on farmers in Brazil and India. Global Environmental Change, 18(4): 655-665.
Seo S.N. and Mendelsohn R. 2008. Measuring impacts and adaptations to climate change: a structural Ricardian model of African livestock management1. Agricultural economics, 38(2): 151-165.
Schlosser C.A., Strzepek K., Gao X., Fant C., Blanc É., Paltsev S., Jacoby H., Reilly J. and Gueneau A. 2014. The future of global water stress: An integrated assessment. Earth's Future, 2(8): 341-361.
Wang X. 2014. Advances in separating effects of climate variability and human activity on stream discharge: An overview. Advances in Water Resources, 71: 209-218.
Webster M. 2008. Incorporating path dependency into decision-analytic methods: An application to global climate-change policy. Decision Analysis,5(2): 60-75.
CAPTCHA Image