سرمقاله و یادداشت کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 معاون مطالعات جامع منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

سرمقاله:
ارزیابی تغییرات مصرف آب در طرح «کشت یک میلیارد درخت» با مدل‌سازی «حسابداری آب سبز و آبی»
سعید مرید/ عضو هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
لزوم تدوین نقشه راه در توسعه سامانه‌های یکپارچه پایش و پردازش اطلاعات در حوزه مدیریت منابع آب
علی شهبازی/ معاون مطالعات جامع منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

کلیدواژه‌ها


دلاور م.، عباسی ح.، بیگدلی نعلبندان ر. و رئیسی ل. 1399. ارزیابی راهبردهای ممکن بخش آب در سازگاری با تغییر اقلیم (ویرایش فنی). پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و موسسه تحقیقات آب. دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو.
مرید س. 1397. مروری بر اقدامات کشور در مدیریت خشکسالی و ظرفیت آنها برای مواجهه با بحران‌های آبی. مجله تحقیقات منابع آب، 14(1): 252-239.
Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., Aldaya M.M. and Mekonnen M.M., 2011. The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. Earthscan, London, UK, p. 224. https://doi.org/10.1080/0969160x.2011.593864.
Hoekstra A.Y. 2019. Green-blue water accounting in a soil balance. Advances in water resources, 129: 112-117.
Rockström J. and Falkenmark M. 2006. The new blue and green water paradigm: Breaking new ground for water resources planning and management. Journal of Water Resources Planning and Management,132(3): 129–132
Karimi P., Bastiaanssen W., Molden D. and Cheema M. 2013. Basin-wide water accounting based on remote sensing data: an application for the Indus Basin. Hydrology and Earth System Sciences, 17 (7): 2013
Mao G., Liu J., Han F. et al. 2020. Assessing the interlinkage of green and blue water in an arid catchment in Northwest China. Environ Geochem Health, 42: 933–953. https://doi.org/10.1007/s10653-019-00406-3
Raeisi L.G., Morid S., Delavar M. and Srinivasan R. 2019. Effect and side-effect assessment of different agricultural water saving measures in an integrated framework. Agric. Water Manag, 223: 105685. https://doi.org/10.1016/j. agwat.2019.105685
Rodrigues D.B.B., Gupta H.V. and Mendiondo M.M. 2014. A blue/green water-based accounting framework for assessment of water security. Water Resources Research.https://doi.org/10.1002/2013WR014274
Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F. S. I. I. I., Lambin E., et al. 2009. Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity.
CAPTCHA Image