مدیریت توأم آب ‌زیرزمینی – خشکسالی: مروری بر تجارب کالیفرنیا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشجوی دکترا، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کشور ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع شده، که بخش بزرگی از نیازهای آبی آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می‏شود. در دوره‌های خشکسالی شدید و طولانی‌مدت که امکان تأمین آب از منابع آب سطحی وجود ندارد؛ آب زیرزمینی یگانه منبع تأمین آب خواهد بود. عدم توجه به مدیریت تقاضا و کنترل اضافه برداشت می‌تواند تنش آبی ایجاد شده را با کاهش ذخیره آب زیرزمینی تشدید نماید. لذا برای کاهش اثرات مخرب خشکسالی و حفاظت از آب زیرزمینی نیاز به استراتژی‌های پیشگیرانه  ضروری است. اما متأسفانه اکثر استراتژی‌های کاهش اثرات مخرب خشکسالی منفعلانه بوده و بر تأمین کمبود آب ایجاد شده در دوره خشکسالی، از منابع آب زیرزمینی تمرکز دارد و از توجه به مدیریت توأم آب زیرزمینی-خشکسالی غفلت شده است.  باتوجه ‏به اثر پدیده تغییراقلیم بر افزایش شدت و تواتر وقایع حدی که موجب افزایش احتمال وقوع خشکسالی‌های شدید و طولانی مدت می‏شود، ضروری است به استراتژی‌های فعال در این زمینه توجه ویژه شود. رزرو آب زیرزمینی در سال‌های نرمال و مرطوب، از طریق مدیریت تقاضا و کاهش برداشت، به ‏عنوان رویکردی فعالانه می‌تواند علاوه‏ب ر حفظ آب زیرزمینی، مقاومت در برابر خشکسالی را افزایش داده و امنیت تأمین آب در طول خشکسالی‌های شدید را بهبود بخشد. این مقاله در راستای تشریح این رویکرد در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به تشریح نحوه برنامه‌ریزی سازمان‌های مرتبط برای مدیریت توأم خشکسالی و آب زیرزمینی پرداخته و در بخش دوم سعی شده رویکردهای جدید در حال انجام در کالیفرنیا تبیین شده، و همچنین کاربرد آن در ایران تشریح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باقری، ع. 1400. سازگاری: کم‏آبی یا زیادی مصرف؟. نشریه آب و توسعه پایدار، 8(1): أ.
داوری، ک. 1400. تشدید رخدادهای فرین و کاهش احتمالی تجدیدپذیری آب‏‌های زیرزمینی در ایران. نشریه آب و توسعه پایدار، 8(4): 121-125.

Cuthbert MO., Gleeson T., Moosdorf N., Befus, KM., Schneider A., Hartmann J. and Lehner B. 2019. Global patterns and dynamics of climate–groundwater interactions. Nature Climate Change, 9(2): 137-141. doi:  10.1038/s41558-018-0386-4
Cook BI., Mankin JS. and Anchukaitis KJ. 2018. Climate change and drought: From past to future. Current Climate Change Reports, 4:164–179. doi: 10.1007/s40641-018-0093-2
DWR (California Department of Water Resources). 2009. California Water Plan Update 2009: Public Review Draft –Chapter 8– Conjunctive Management and Groundwater Storage. Department of Water Resources. California Natural Resources Agency. State of California. 
FAO. 2016. Global Diagnostic on Groundwater Governance. Rome, Italy: FAO.
Green TR., Taniguchi M., Kooi H., Gurdak JJ., Allen DM., Hiscock KM., Treidel H. and Aureli A. 2011. Beneath the surface of global change: Impacts of climate change on groundwater. Journal of Hydrology, 405(3-4): 532-560. doi: 10.1016/j.jhydrol.2011.05.002
Karadirek IE., 2022. Drought Management. In Water and Wastewater Management Cham: Springer International Publishing: 27-34. doi: 10.1007/978-3-030-95288-4_3
Kløve B., Ala-Aho P., Bertrand G., Gurdak JJ., Kupfersberger H., Kværner J., Muotka T., Mykrä H., Preda E., Rossi P. and Uvo CB. 2014. Climate change impacts on groundwater and dependent ecosystems. Journal of Hydrology, 518: 250-266. doi: 10.1016/j.jhydrol.2013.06.037
Langridge R., Fisher A., Racz A., Daniels B., Rudestam K. and Hihara B. 2012. Climate change and water supply security: reconfiguring groundwater management to reduce drought vulnerability.
Langridge R. and Daniels B. 2017. Accounting for climate change and drought in implementing sustainable groundwater management. Water Resources Management, 31(11): 3287-3298. doi: 10.1007/s11269-017-1607-8
Langridge R. 2018. Management of Groundwater and Drought Under Climate Change. Callifornia's Fourth Climate Assessment, 10(x): 1-54.
Langridge R. and Fencl A. 2020. Implications of climate change to groundwater. Encyclopedia of the World’s Biomes: 438-453. doi: 10.1016/B978-0-12-409548-9.12021-4
Langridge R. and Van Schmidt N.D. 2020. Groundwater and drought resilience in the SGMA era. Society & Natural Resources, 33(12): 1530-1541. doi: 10.1080/08941920.2020.1801923
Liu PW., Famiglietti J., Purdy A., Kim K., McEvoy A., Reager J., Bindlish R., Wiese D., David C. and Rodell M. 2022. Groundwater Depletion in California’s Central Valley Accelerates During Megadrought. Nature Communications, 13(1): 7825. doi: 10.1038/s41467-022-35582-x
Lund J., Medellin-Azuara J., Durand J. and Stone K. 2018. Lessons from California’s 2012–2016 drought. Journal of Water Resources Planning and Management, 144(10): 04018067. doi: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000984
National Research Council.  2005. Water conservation, reuse, and recycling: proceedings of an Iranian-American workshop. Washington, DC: National Academies Press. doi: 10.17226/11241
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). 2017. Groundwater Allocation: Managing Growing Pressures on Quantity and Quality. IWA Publishing. London, England, United Kingdom. doi: 10.2166/9781780409412
Petersen-Perlman JD., Aguilar-Barajas I. and Megdal S.B. 2022. Drought and Groundwater Management: Interconnections, challenges, and policy responses. Current Opinion in Environmental Science & Health: 100364, 28: 100364. doi: 10.1016/j.coesh.2022.100364
Shivakoti B., Villholth KG., Pavelic P. and Ross A. 2019. Strategic use of groundwater-based solutions for drought risk reduction and climate resilience in Asia and beyond. Contributing Paper to Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR 2019). United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland
Taylor RG., Scanlon B., Döll P., Rodell M., Van Beek R., Wada Y., Longuevergne L., Leblanc M., Famiglietti JS., Edmunds M. and Konikow L. 2013. Ground water and climate change. Nature climate change, 3(4): 322-329. doi: 10.1038/nclimate1744
Wanders N. and Wada Y., 2015. Human and climate impacts on the 21st century hydrological drought. Journal of Hydrology, 526: 208-220. doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.10.047
Wendt D.E., Bloomfield JP., Van Loon AF., Garcia M., Heudorfer B., Larsen J. and Hanna, DM. 2021. Evaluating integrated water management strategies to inform hydrological drought mitigation. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21(10): 3113-3139. doi: 10.5194/nhess-21-3113-2021
Water Education Foundation, 2015. The 2014 Sustainable Groundwater Management Act: A Handbook to Understanding and Implementing the Law. Published by Water Education Foundation. California.
Wilhite DA., Sivakumar MV. and Pulwarty R. 2014. Managing drought risk in a changing climate: The role of national drought policy. Weather and climate extremes, 3: 4-13. doi: 10.1016/j.wace.2014.01.002
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین
خرداد 1402
صفحه 77-86
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 10 خرداد 1402