دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1402، صفحه 1-119 (امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین) 
ارزشگذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی شهر دهلران

صفحه 87-98

10.22067/jwsd.v10i1.2208-1171

علی سایه میری؛ آرزو چراغی؛ عبدالله شایان؛ اردشیر سلیمانی


اثر عصاره کنوکارپوس بر مقاومت اسفناج به تنش خشکی

صفحه 99-104

10.22067/jwsd.v10i1.2211-1190

معصومه فراستی؛ علی نخزری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ متینه رجب نیا


شماره‌های پیشین نشریه

کم‌آبی و پایایی
حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی»
حل مشکل آب در پیوند با انرژی
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین