ارزشگذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی شهر دهلران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

برخورداری از آب آشامیدنی سالم، بزرگترین کلید سلامت عمومی است. در طول تاریخ بشر، آب به‌عنوان اساسی‌ترین جز بقا شناخته شده و از آن به‏ عنوان اکسیر نادر زندگی یاد شده است. هدف اصلی این مقاله برآورد ارزش اقتصادی کیفیت آب خانگی شهر دهلران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام شد، تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران با در نظر گرفتن درجه اطمینان 95% و 50%  و خطای 5% تعداد 384 نفر تعیین شد. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0/86  به ‏دست آمد. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درست‌نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شد. به‏ منظور محاسبه میزان تمایل به پرداخت (WTP) سه مبلغ پیشنهادی 2000 ریال، 4000 ریال و 6000 ریال به‏ صورت سه سوال وابسته به یکدیگر برای هر نفر خانواده در ماه بر اساس میانگین مصرف آب خانوارها در شهر دهلران مطرح شد. نتایج نشان داد متوسط تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب خانوار، 5875 ریال و ارزش اقتصادی کیفیت آب خانگی شهر دهلران ماهانه 29316 ریال می‌‏باشد. همچنین تأثیر متغیرهای سن، نگرانی از کیفیت آب آشامیدنی، اطلاعات در مورد بیماری‏های قابل انتقال و قبض ماهیانه آب اثر معناداری بر تمایل به پرداخت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبری، ن.، عمادزاده، م. و رضوی، س. 1383. بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد رهیافت اقتصادسنجی فضایی در روش هدانیک. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌‏های اقتصادی)، 4(12-11): 57-78. 
افسرده، ز.، طاهری تیزرو، ع.، شهبازی، ح. و خانه زر، ر. 1393. بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان دهلران.همایش ملی آب، انسان و زمین. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان.
امامی میبدی، ع. و قاضی، م. ۱۳۸۷. برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(36):  187-202.
امیرنژاد، ح. و عطایی سلوط، ک. 1390. ارزش‏گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی. انتشارات آوای مسیح. چاپ اول. ساری.
بدیعی، ر. ۱۳۷۸. جغرافیای مفصل ایران: جغرافیای طبیعی، جلد ۱. نشر اقبال. چاپ ششم. تهران.
تهامی‏پور، م. و بی‏نیازی، ک. ۱۳۹۱. ارزش‏گذاری منابع طبیعی با رویکرد مبتنی بر ترجیحات مصرف‌کنندگان: مطالعه موردی کیفیت آب در استان گیلان. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن. فومن، ایران.
خداوردی زاده، م. باب اله، م. و کاووسی ک. ۱۳۸۷. برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. علوم محیطی، 5(4): 43-52.
دانایی‌فر، ا. 1399. برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگتکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط. فصلنامه راهبرد توسعه، 16(1): 211-239.
راسخی، س. و حسینی، س. ۱۳۸۹. ارزش‌گذاری مشروط آب آشامیدنی شهر پل سفید. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 4(1): 55-71.
محمودی، ا.، جاودان اصل، م.م. و حسن‌پور، ب. 1395. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4): 123-136. 
مرادی، غ.، دهقان بنادکوکی، ف.، فیاضی، م. و اپرا جونقانی، ا. 1401. برآورد ارزش تفریحی فضای سبز و پارک با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: پارک بهاران شهرستان میبد). محیط‌شناسی، 84(1): 35-53. doi: 10.22059/jes.2022.334903.1008257
قربان‌نژاد، م.، منتظرحجت، ا.ح. و منصوری، ب. 1393. برآورد ارزش استفاده‌ای تالاب شادگان. فصلنامه علمی پژوهشی ‏اقتصاد مقداری، 11(1): 41-73.
مهدوی ع.، اسد فلسفی‌زاده، ن.، بیگ محمدی، ف. و جهانی، ش. 1396. برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز ایلام به روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامه جنگل و فرآورده‌های چوب، 70(2): 241-250. Doi: 10.22059/JFWP.2017.62481
نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن. 1390. مرکز آمار ایران.

Adamowicz W., Garrod G.D. and Willis K.G. 1995. Estimating the Passive Use Benefits of Britain’s Inland Waterways. Centre for Rural Economy Research Report, University of Newcastle upon Tyne. Tyne, United Kingdom. www.ncl.ac.uk.England.
Do H.H. and Fror O. 2022. River Ecosystem Resilience: Applying the Contingent Valuation Method in Vietnam. Sustainability, 14: 12029. https://doi.org/10.3390/ su141912029
Genius M.Hatzak, E.kouromichalaku, M.kouvaku G. 2008. Evaluating consumers’ willingness to pay for Improvd potable water wality and quantity, Water Resource manage, 22: 1825-1843.
Gnedenko E.D. and Gorbunova Z.V. 1998. A Contingent Valuation Study of Projects Improving Drinking Water Quality. Modern Toxicological Problems, 3: 1800-1829.
Hanemann W.M. 1994. Valuing the environment through contingent valuation. Journal of economic perspectives, 8(4): 19-43.
Carson R.T. and Hanemann W. 2005. Chapter 17 Contingent Valuation. Handbook of Environmental Economics, 2: 821-936. https://doi.org/10.1016/S1574-0099(05)02017-6
Haq M., Almad I. and sattar A. 2010. Factors Determining Public Demand for Safe Drinking water (A case study of District Peshawar.  PIDE-Working Papers:58, Pakistan Institute of Development Economics.
Lee C. and Han S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23(5): 531-540. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00010-9
Lehtonen E., Kuuluvainen J., Pouta E., Rekola M. and Li C-Z. 2003. Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environ Science Policy, 6(3): 195–204. https://doi.org/10.1016/S1462-9011(03)00035-2
Loomis J. B., González J. M. and González-Cabán A. 2007. Spatial limits of the TCM revisited: Island effects. In Selected paper prepared for presentation at the Western Agricultural Economics Association. Portland.
Rosado Marcia and Cunha-e-Sa M. A. and Ducla-Soares M. M. and Nunes L. C. 2006. Combining Averting Behavior and Contingent Valuation Data: An Application to Drinking Water Treatment (2000). FEUNL Working Paper No. 392, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=880458 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.880458
Shrestha R.K., Stein T.V. and Clark J. 2007. Valuing nature-based recreation in public natural reads of the Apalachicola River region, Florida. Journal of Environmental Management, 85: 977–985. doi: 10.1016/j.jenvman.2006.11.014
Vasquez WF., Mozumder P., Hernandez-Arce I. and Bertens RP. 2009. Willingness to pay for safe drinking water: Evidence from Partal, Mexico, Envirou Namage. Aug, 90(11): 400-3391. DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.05.009
Young R.A. and Haveman R.H. 2006. Economics of water resources: A survey. Chapter 11, the handbook of resources economics, 2: 465-529. https://doi.org/10.1016/S1573-4439(85)80018-X
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین
خرداد 1402
صفحه 87-98
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1402